Tim về các vấn đề

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Kể từ nhiệm kỳ Thị Trưởng Richmond, ông Tim Kaine đã có thành tích kéo dài hàng thập niên giữ gìn an toàn cho Virginia và giảm thiểu tội phạm.

Ông Tim quan niệm rằng các vũ khí chiến tranh không nên có trên đường phố hoặc trong trường học của chúng ta, đó là lý do tại sao ông ủng hộ chính sách kiểm tra lý lịch phổ quát, cấm các loại vũ khí tấn công và băng chứa đạn số lượng lớn, đồng thời hỗ trợ nhiều hơn cho những người đối diện với những vấn đề sức khỏe tâm thần. Vào năm 2022, ông đã nỗ lực vận động thông qua đạo luật lưỡng đảng Safer Communities Act - một đạo luật về an toàn súng ở cấp liên bang quy mô nhất trong gần ba thập niên.

Trong thời gian làm việc tại Thượng Viện, ông Tim đã hỗ trợ các cơ quan công lực của tiểu bang Virginia bằng cách viện trợ hơn 40 triệu Mỹ kim cho quỹ Dịch Vụ Cảnh Sát Cộng Đồng (Community Oriented Policing Services, COPS) cho Virginia, tăng cường an toàn công cộng trên khắp tiểu bang. Ông cũng vận động thông qua Đạo Luật Hỗ Trợ Nhân Viên An Toàn Công Cộng (Public Safety Officer Support Act) của lưỡng đảng để giúp nhiều gia đình của các cảnh sát đã hy sinh nhận được các phúc lợi liên quan đến thi hành công vụ - bao gồm gia đình của các cảnh sát viên Virginia là Jeffrey Smith và Howard Liebengood, những người đã hy sinh bảo vệ Điện Capitol trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1.

Ông Tim cũng đã giúp thông qua việc tái phê chuẩn cho Đạo Luật Chống Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ (Violence Against Women Act) và làm việc với lưỡng đảng để thông qua Đạo Luật Bước Đi Đầu Tiên (First Step Act) nhằm hạn chế sự chênh lệch chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.