Tim về các vấn đề

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Vào thời điểm mà các chính trị gia cực đoan đang kêu gọi chấm dứt chương trình An Sinh Xã Hội và Medicare như chúng ta biết, ông Tim đang miệt mài làm việc để bảo vệ các chương trình quan trọng này cho thế hệ mai sau.

Ngày nay, hơn 1.6 triệu người dân Virginia đang nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội và thêm 1.6 triệu người khác đang nhận bảo hiểm y tế qua Medicare. Ông Tim cực lực phản đối cắt giảm ngân sách Medicare, và ông ủng hộ tăng mức thuế thu nhập dành cho An Sinh Xã Hội và kiên quyết chống lại những nỗ lực tư nhân hóa chương trình này. Với tư cách là người bỏ lá phiếu quyết định cho đạo luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan), ông Tim đã giúp bảo vệ quỹ hưu trí của hàng triệu người lao động để chúng ta giữ lời hứa với hàng triệu người dân lao động, để họ nhận được đầy đủ quyền lợi do họ tích lũy.

Ông Tim đang lãnh đạo nỗ lực thực hiện chương trình “Medicare-X”, chương trình này sẽ giúp tất cả người dân Virginia có quyền chọn một chương trình công lập có thể thúc đẩy cạnh tranh và giảm chi phí bảo hiểm y tế. Đề xuất của ông Tim Kaine sẽ thiết lập một chương trình công lập trong thị trường Medicare ở mọi quận hạt trong nước Mỹ, cung cấp thêm một chọn lựa với giá phải chăng cho tất cả các cộng đồng. Ngoài ra, ông còn là người bỏ phiếu quyết định để thông qua Đạo Luật Giảm Lạm Phát (Inflation Reduction Act), bao gồm các điều khoản nhằm củng cố Medicare. Ông cũng là người đồng bảo trợ cho Đạo Luật Công Bằng Cho An Sinh Xã Hội (Social Security Fairness Act), đạo luật này sẽ bãi bỏ các điều khoản tác hại trong luật liên bang làm giảm đáng kể phúc lợi của gần 3 triệu người dân Mỹ.

Ông Tim cũng đang nỗ lực cải thiện việc phòng ngừa, điều trị và chăm sóc bệnh Alzheimer, căn bệnh ảnh hưởng đến hàng nghìn gia đình ở Virginia. Nhờ những nỗ lực của ông, ngân sách tài trợ cho các chương trình quan trọng về bệnh Alzheimer đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2020. Ông có một dự luật lưỡng đảng để phê chuẩn lại các chương trình quan trọng hỗ trợ nghiên cứu và chăm sóc bệnh Alzheimer trên toàn quốc.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.