Lập Trường Ông Tim

Về Chính Sách

Ông Tim Kaine có thành tích lâu năm trong việc kết nối mọi người với nhau xung quanh những giải pháp hợp lý cho các vấn đề quan trọng nhất đối với người dân Virginia. Hãy tìm hiểu quan điểm của ông về các vấn đề và cách ông ứng phó để tranh đấu cho Virginia tại Thượng Viện Hoa Kỳ.

Vấn Đề

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Đọc thêm

Vấn Đề

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Đọc thêm

Vấn Đề

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Đọc thêm

Vấn Đề

Mang lợi ích về cho Virginia

Đọc thêm

Vấn Đề

Bảo Vệ Biên Giới

Đọc thêm

Vấn Đề

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Đọc thêm

Vấn Đề

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đọc thêm

Vấn Đề

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Đọc thêm

Vấn Đề

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đọc thêm

Vấn Đề

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Đọc thêm

Vấn Đề

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Đọc thêm

Vấn Đề

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đọc thêm

Vấn Đề

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Đọc thêm

Vấn Đề

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Đọc thêm

Vấn Đề

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Đọc thêm

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.